ekogen
liebherr
ekogen eps system kogeneracja

Typ Moc elektryczna[kWe] Moc cieplna[kWt] Sp. Elektryczna[%] Sp. Cieplna [%] Sp. całkowita [%]
135 L 137 163 41,2 49,1 90,3
155 L 155 186 41,1 49,3 90,4
200 L 206 246 41,6 49,7 91,3
230 L 235 282 41,5 49,7 91,2
330 L 331 392 42 49,7 91,7
410 L 410 511 40,8 50,9 91,7
450 L 455 550 41,5 50,2 91,7
500 L 500 592 42 49,6 91,6