ekogen
man logo agregat kogeneracja
ekogen eps system kogeneracja

Typ Moc elektryczna[kWe] Moc cieplna[kWt] Sp. Elektryczna[%] Sp. Cieplna [%] Zużycie paliwa [m3/h]
40 M 44 63 34 48,8 13
50 M 50 79 34 53,4 15
60 M 64 94 35,9 53,1 19
70 M 70 109 34,5 53,4 21
100 M 104 138 36,7 48,9 29
140 M 141 207 36 52,8 41
200 M 200 263 37,1 48,9 56
220 M 228 331 36,3 52,7 66
240M 238 238 35,6 36,5 70
250 M 252 321 37,1 47,2 71
360 M 364 489 38,1 51,2 100
400 M 402 513 38,6 49,1 109
500 M 528 648 39,4 48,3 140